ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ในฐานะบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัดเว็บไซต์ www.manapat.co.th ขอแจ้งระเบียบและข้อตกลงในการให้บริการ ดังต่อไปนี้
 1. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือข้อความจากผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ห้ามอ้างอิงการให้บริการจากเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 3. ห้ามใช้บริการเว็บไซต์ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ
 4. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 5. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลผิดกฎหมายทุกประเภท หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมาย หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 6. บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้ บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 8. บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
 9. บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ไม่รับผิดชอบประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด
 10. บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 11. กรณีที่บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ได้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัดสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุ
 12. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบ เบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการเป็นอย่างดีแล้ว