นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ www.manapat.co.th ทางเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด เท่านั้น
  3. ทางเว็บไซต์ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
  4. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
  5. การใช้คุกกี้ (Cookies) คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ส่งไปยัง Web browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม Web browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้นออกไป หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานต่อไป ทั้งนี้ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป
  6. บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ