ซื้อบ้านใหม่...จำเป็นต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหรือไม่

12 Oct 2018

ทะเบียนบ้าน 1

เมื่อเราซื้อบ้านหรือคอนโดแล้ว เราจำเป็นต้องทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ที่เราซื้อหรือไม่ ทะเบียนบ้านสำคัญอย่างไร แล้วถ้าเราซื้อบ้านหรือคอนโดไว้หลายแห่งจะต้องทำอย่างไรกับทะเบียนบ้าน แล้วการมีชื่อเจ้าบ้านกับไม่มีชื่อเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

ทะเบียนบ้าน 4

จำเป็นต้องทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ไหม?

ตามกฎหมายแล้วทุกคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้แค่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย หากเราซื้อบ้านไว้หลายหลังสามารถปล่อยทะเบียนบ้านว่างไว้ได้ โดยการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกระบุชื่อไว้ในโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์รูปแบบอื่น ๆ แทน

ประโยชน์ของการมีชื่อเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน?

ประโยชน์จากการมีชื่อเจ้าของบ้านหรือคอนโดอยู่ในทะเบียนบ้านคือในกรณีที่เจ้าของบ้านหรือคอนโดต้องการจะขายบ้านหรือคอนโดนั้น หลังจากที่ใส่ชื่อตนเองไว้ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปีแล้ว หากจะขายบ้านหรือคอนโดนั้น จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (ร้อยละ 3.3 ของราคาประเมิน หรือง่ายๆ ล้านละ 30,000 บาท) โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าอากร จำนวน ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินแทน

ถ้ามีเจ้าของร่วม ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านกี่คน?

ถ้ามีชื่อในโฉนด 2 คน ก็ต้องมีชื่อทั้ง 2 คน อยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะรวมไปถึงเจ้าของบ้านหรือคอนโดที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้ว 1 ปี แล้วย้ายออกก็สามารถขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะได้เช่นกัน

ซื้อในนามนิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นหรือไม่?

ถ้าซื้อในนามนิติบุคคล ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เมื่อขายบ้านหรือคอนโด ไม่ว่าจะถือครองสั้นกว่า 5 ปี หรือยาวกว่า 5 ปี และถ้าเอาชื่อผู้ถือหุ้นเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านก็ยังต้องเสีย

ทะเบียนบ้าน 2

การแจ้งย้ายปลายทาง

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้ายสามารถไปขอแจ้งย้ายออก และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนาบัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้

3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่

4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่

5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้)

6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์ จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)

การแจ้งย้ายเข้า

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

ขั้นตอนในการติดต่อ

1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า

2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง

การแจ้งย้ายออก 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)

5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง

ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)

2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำหน่ายรายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคำว่า "ย้าย" สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด

3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป

เราจะได้รับประโยชน์จากการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านใหม่ก็ต่อเมื่อในอนาคต หากเราคิดอยากจะเปลี่ยนมือการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ โดยการขอสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ หากว่าเราไม่ได้คิดที่จะขายหรือเปลี่ยนมือการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และไม่อยากเสียเวลาไปสำนักงานเขตเพื่อแจ้งชื่อย้ายเข้าย้ายออก การมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด

 Cr.checkraka.com, bora.dopa.go.th

-----------------------------------------

Mana Patanakarn

Designing Life's Foundation "มองรอบด้าน เพื่อชีวิต"

www.manapat.co.th

#มานะพัฒนาการ 
#Manapattanakarn 
#DesigningLifesFoundation

เพิ่มเพื่อน facebook twitter instagram youtube

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ...เดือนพฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
ทำงานบ้าน...สามารถช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้
อ่านต่อ
เมนูพาสต้า...อร่อยง่ายๆ สไตล์ฟิวชั่น
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ...เดือนตุลาคม 2561
อ่านต่อ
ส่วนกลางดี สะดวก น่าใช้...สไตล์คอนโดมิเนียม
อ่านต่อ
เลือกซื้อ “บ้านหรือคอนโด” แบบไหนดีกว่ากัน
อ่านต่อ
ย่านลาซาล มีดีอย่างไร ทำไมถึงน่าสนใจ
อ่านต่อ
เทคนิคการผ่อนบ้านหรือคอนโด...ให้หมดไวทันใจ
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนกันยายน 2561
อ่านต่อ
เลือกทำเลซื้อบ้านอย่างไร...ให้โดนใจผู้อยู่อาศัย
อ่านต่อ